امیر زرگران

مدرس دوره های  SOC

6 سال سابقه در زمینه مرکز امنیت عملیات

مدارک بین المللی
سوابق کاری
مدارک بین المللی

· Network +
· CCNA
· Linux LPIC I&II
· VMware Virtualization VCP5
· ITIL V3 Foundation
· Splunk Fundamental 1
· ArcSight ESM 6.9 Administration and Analyst

سوابق کاری

CYBER SECURITY AND SOC CONSULTANT | FREE LANCER | 2014 TO NOW
SOC EXPERT | DOURAN GROUP | 2016.01 TO NOW
IT MANAGER | SEPASAD | 2014.10 TO 2016.01
SECURITY AND LINUX ADMIN | MVM (MODIRAN KHODRO) | 2010.10 TO 2014.01
SYSADMIN | CINNAGEN | 2008.10 TO 2010.01

فهرست