دوره Python SwissKnife

مدت دوره: 24 ساعت
شهریه: 800,000 تومان
ارائه دهنده: NooraNet
توضیح دوره

دوره برنامه نویسی پایتون

نام انگلیسی: Python SwissKnife v1.0

با توجه به اهمیت زبان برنامه نویسی پایتون و کاربرد آن در رشته های مختلف موسسه نورانت دوره آموزشی پایتون مقدماتی را با رویکرد جدید طراحی نموده که در آن سعی شده زبان برنامه نویسی پایتون به شیوه نوین به افراد آموزش داده شود ،تا بتوانند از آن در رشته های مختلف اعم از امنیت سایبری استفاده کنند موسسه نورانت یک پرتال اختصاصی با نام webcubers طراحی کرده  است که به افراد امکان کد زدن تعاملی و امتیاز دهی در حین یاد گیری را می دهد  این دوره python  پیش نیاز دوره های مختلف پایتون در حوزه امنیت می باشد

برای اطلاعات بیشتر میتوانید کلیپ  زیر را مشاهده کنید:

پیش نیاز دوره
مخاطبین دوره
  • تمام افرادی که می خواهند برنامه نویسی یاد بگیرند.
سر فصل دوره

 Module 0 : Introduction
Who is developer ?
What is python ?
– What are alternatives ?
Why we choose python ?
– Compare learning curves
– Do more in less time
– Jobs
– Cross Platform
Where we can run codes ?
How we must develope ?
– Installation
– IDE or Editor
– What is package manager ?
Module 1 : Basics
Input & Outputs
Numbers in python
– Integers
– Floats
– Numerical Operations
Strings
– Concatinations
– String Operations
Booleans
– Comparision
– Operator precedence
Variables
Type Conversion
Quiz
Module 2 : Control Structures
if Statements
Lists
– list Operations
– list functions & methods
Range
For
While
Exercise 2.1 : Simple Calculator
Quiz
Module 3 : Functions & Modules
Functions
– Arguments
– Return
Comments & Docstrings
The Standard Library & pip
Quiz
Module 4: Exceptions & Files
Exceptions
Exception Handling
Raising Exceptions
Working with Files
Quiz
Module 5: More Types
None
Dictionaries
– Dictionary Functions
Tuples
List Slicing
List Comprehensions
String Formatting
Useful Functions
Text Analyzer
Quiz
Module 6: Object-Oriented Programming
Classes
Inheritance
Methods & Static Methods
Properties
Magic Methods
Module 7: Regular Expressions
Regular Expressions
Simple Metacharacters
Character Classes
Groups
Email Extraction
Quiz
Module 8 : Open source community
What is open source ?
What is Github ?
Create our first open source project

تقویم آموزشی
فهرست