سمینارها

  1. خانه
  2. سمینارها

داشتن یک طرح جامع امنیت و سیستم پاسخگویی به حوادث برای هر سازمان لازم است در دوره های مدیریت امنیت به افراد نوشتن طرح جامع امنیت با توجه به نیازهای سازمان آموزش داده می شود و شیوه پیاده سازی و بازرسی آن آموزش داده می شود