دوره های امنیت اطلاعات

از آنجائیکه امروزه حملات، سارقانه تر و مالی تر می‌شوند، بنابرایـن با توجه به تاثیر اقتصـادی زیادی که بر روی سازمان‌ها دارند می‌توانند اعتبار آنها را زیر سوال ببرند. پس لزوم توجه به امنیت مجازی ، نیز دوچندان شده است. این دوره بر روی مطالب زیر تمرکز دارد: پیشگیری: پیکربندی صحیح سیستم یا شبکه شناسایی:شناسایی حملات در سطح سیستم یا شبکه واکنش: پاسخ به یک رویداد و شواهد موجود را جمع‌آوری می‌کند.

مخاطبین دوره:

  • بازرسان و متخصصان امنیتی
  • مدیران و طراحان شبکه
  • متخصصان ارزیابی ریسک
  • افرادی که دانش ابتدائی امنیت را دارند و قصد دارند که مطالب پیشرفته‌تر و بیشتری درباره امنیت بیاموزند

دوره CISSP

مدرک CISSP  اولین مدرک در زمینه امنیت اطلاعات بود که اعتبار آن در سازمان استانداردهای ملی آمریکا (ANSI) و سازمان استاندارهای جهانی (ISO) تصویب شد.

.

دوره CISA

این مدرک این بعنوان استانداردی برای افرادی است که فناوری اطلاعات و سیستم های کسب و کار سازمان ها را بازرسی، کنترل، مانیتور و ارزیابی می کنند.

.

دوره Information Systems Security Engineering Professional

فهرست