توضیح دوره Threat Detection With Splunk

دوره تشخیص تهدیدات با Splunk و ساختار ذخیره سازی  اطلاعات و نوشتن سناریو های مختلف شناسایی حملات به افراد آموزش داده می شود شناسائی brute force  , حملات مربوط به وب و شناسایی تهدیدات DNS بخشی از مطالب این دوره می باشد

برای اطلاعات بیشتر در زمینه زمان برگزاری دوره تشخیص تهدیدات با splunk  با کارشناسان تماس حاصل فرمایید.

پیش نیاز دوره

 1. دوره CEH

مخاطبین دوره

 • کارشناس SOC

سرفصل دوره

Module 1: Threat Detection Fundementals
 • Introduction to Cyber Threats
 • Threat Detection Approaches
 • Use Case Definition
 • Threat Detection Process
 • Threat Detection Requirements
Module 2: Introduction To Splunk
 • What is Splunk
 • Splunk and Machine Data
 • Splunk Use Cases
 • Splunk Products and Apps
 • Splunk Deployment (Single Instance and Distributed)
 • Getting Data In Splunk
 • Indexing Data With Splunk
Module 3: Search Processing Language (SPL)
 • Types of SPL commands
 • Splunk search optimization
 • Filter commands
 • Report commands
 • Group commands
 • Field commands
 • Regular expression
 • Lookup commands
 • Correlation commands
Module 4: Basic Security Usecases
 • Brute Force Detection
 • Network Scan Detection
 • HTTP Maliciois Activiy Detection
Module 5: Advanced Security Use Cases
 • Lookup with Splunk
 • Regular Expression
 • Detecting DNS Based Threats
 • Malware Beaconing Detection
 • Malicious SSL Connections Detection
 • Detecting Malicious Windows Tools
 • Detecting Windows Lateral Movement
 • Situational Awareness
Module 6: Miscellaneous Topics
 • Introduction to Threat Intelligence and Splunk
 • Threat Intelligence and Splunk
 • Alerts Investigation Scenarios

شهریه   1,800,000  تومان

دوره های برگزار شده: 6

 • مدت دوره :‌30 ساعت

 • پیش نیاز دوره :‌ دوره CEH و آشنایی با SOC

 • نام مدرک :  Splunk

 • سطح دوره :‌ پیشرفته

فهرست