دوره های برگزار شده

 1. خانه
 2. دوره های برگزار شده
1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
دوره CEH 5 7 12 14 14 15 16 8
دوره CHFI  2  2  4  6  5  6  4  4
دوره ECSA  1  2  4  4  4  4  3  3
دوره PWK  –  1  1  3  4  5  4
دوره Web Pentest  –  –  –  1  2  2  3  3
دوره Wireless Pentest  –  –  1  1  1  1  1  –
دوره Android Pentest    –  –  –  –  –  2  3
دوره Python Pentest  –  –  –  –  –  1  1  1
دوره Basic Exploit Development  –  –  –  –  –  –  2  1
دوره CISSP  2  2  2  2  1  1  1  –
 • CEH
 • CHFI
 • ECSA
 • PWK
 • Web Pentest
 • Wireless Pentest
 • Android Pentest
 • Python Pentest
 • Basic Exploit
 • CISSP
فهرست