فرزاد قربانی

مدرس دوره های تست نفوذ

شرکت دارویی تامین
طراحی و پیاده سازی بستر مجازی

راه اندازی کلاستر بین سرورهای ESXi

راه اندازی HA برای ماشین های مجازی

به روزرسانی سرورهای مجازی ساز ESXi

راه اندازی File Server

به روزرسانی سرویس Active Directory از 2008 به 2012 R2

شرکت توزیع برق مشهد

طراحی و پیاده سازی شبکه مایکروسافت

راه اندازی سرویس های WSUS و lls

راه اندازی بستر مجازی براساس محصولات WMware

شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش تماد

طراحب ، نصب و راه اندازی شبکه براساس سیستم عامل های مایکروسافتی

راه اندازی سرویس های Hyper-vt, WDS و DFS

شرکت پتروشیمی پردیس

پیاده سازی بستر مجازی

راه اندازی Clustering بین چهار سرور مجازی ساز

راه انداری HA برای ماشین های مجازی

شرکت بارز

پیاده سازی بستر مجازی

راه اندازی Clustring بین سرورها

راه اندازی HA بین ماشین های مجازی

راه اندازی DPM بین چهار سرور ESXi

و بسیاری از سازمان ها و شرکت های دیگر

Google
LinkedIn
Instagram
Xing
Vkontakte
Twitch
فهرست