تصاویر دوره ها

  1. خانه
  2. تصاویر دوره ها

دوره CHFI تیر 1398

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97.00

زمان برگزاری: 21 تیر 1398

دوره CEH تیر 1398

نام استاد:مهندس بختیاری

رضایت دانشجویان: 81.00

زمان برگزاری: 18 تیر 1398

دوره PWK تیر 1398

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 95.00

زمان برگزاری: 14 تیر 1398

دوره CEH تیر 1398

نام استاد:مهندس آذرنژاد

رضایت دانشجویان: 93.00

زمان برگزاری: 8 تیر 1398

دوره SEC575 تیر 1398

نام استاد:مهندس نمدی

رضایت دانشجویان: 92.55

زمان برگزاری: 8 تیر 1398

دوره SEC542 خرداد 1398

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 99.00

زمان برگزاری: 24 خرداد 1398

دوره CEH خرداد 1398

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 98.40

زمان برگزاری: 17 خرداد 1398

دوره CEH اردیبهشت 1398

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97.50

زمان برگزاری: 27 اردیبهشت 1398

فهرست