تصاویر دوره ها

  1. خانه
  2. تصاویر دوره ها

دوره CEH اردیبهشت 1398

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97.50

زمان برگزاری: 27 اردیبهشت 1398

دوره SEC542 اسفند 1397

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 95

زمان برگزاری: 24 اسفند 1397

دوره PWK اسفند 1397

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97

زمان برگزاری: 17 اسفند 1397

دوره SEC642 اسفند 1397

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97

زمان برگزاری: 10 اسفند 1397

دوره CEH اسفند 1397

نام استاد:مهندس بختیاری

رضایت دانشجویان: 89

زمان برگزاری: 5 اسفند 1397

دوره CEH اسفند 1397

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 99

زمان برگزاری: 3 اسفند 1397

دوره CHFI بهمن 1397

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 96

زمان برگزاری: 26 بهمن 1397

دوره SEC542 بهمن 1397

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 98

زمان برگزاری: 22 بهمن 1397

فهرست