تصاویر دوره ها

  1. خانه
  2. تصاویر دوره ها

دوره Windows Forensic

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97

زمان برگزاری: 22 شهریور 1398

دوره Pentest With kali

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 98.80

زمان برگزاری: 15 شهریور 1398

دوره Python For Infosec

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 95

زمان برگزاری: 8 شهریور 1398

دوره Web App Pentest

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 99.00

زمان برگزاری: 1 شهریور 1398

دوره Mobile App Pentest

نام استاد:مهندس نمدی

رضایت دانشجویان: 98

زمان برگزاری: 1 شهریور 1398

دوره Ethical Hacker

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 98.85

زمان برگزاری: 25 مرداد 1398

دوره Ethical Hacker

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 99

زمان برگزاری: 21 مرداد 1398

دوره CISSP

نام استاد:مهندس آذرنژاد

رضایت دانشجویان: 94

زمان برگزاری: 21 مرداد 1398

دوره Network Forensic

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 96.57

زمان برگزاری: 11 مرداد 1398

دوره Ethical Hacker

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: –

زمان برگزاری: 4 مرداد 1398

فهرست