تصاویر دوره ها

  1. خانه
  2. تصاویر دوره ها

دوره Malware Analysis

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97

زمان برگزاری: 17 آبان 1398

دوره CISSP

نام استاد:مهندس آذرنژاد

رضایت دانشجویان: 98

زمان برگزاری: 17 آبان 1398

دوره Ethical Hacker

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 96

زمان برگزاری: 10 آبان 1398

دوره Network Forensic

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 99.60

زمان برگزاری: 5 آبان 1398

دوره Web App Pentest

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 99.70

زمان برگزاری: 27 مهر 1398

دوره Ethical Hacker

نام استاد:مهندس محسن آذرنژاد

رضایت دانشجویان: 93

زمان برگزاری: 27 مهر 1398

دوره Pentest With kali

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97

زمان برگزاری: 19 مهر 1398

دوره Ethical Hacker

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97.77

زمان برگزاری: 5 مهر 1398

دوره Advance Web Pentest

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 96

زمان برگزاری: 29 شهریور 1398

فهرست