تصاویر دوره ها

  1. خانه
  2. تصاویر دوره ها

دوره Ethical Hacker

نام استاد:مهندس آذرنژاد

رضایت دانشجویان: 92

زمان برگزاری: 30 خرداد 1399

دوره Ethical Hacker

نام استاد:مهندس آذرنژاد

رضایت دانشجویان: 91

زمان برگزاری: 18 اسفند 1398

دوره CISSP

نام استاد:مهندس آذرنژاد

رضایت دانشجویان: 97

زمان برگزاری: 2 اسفند 1398

دوره Python SwissKnife

نام استاد:مهندس قیومیان

رضایت دانشجویان: 94

زمان برگزاری: 27 دی 1398

دوره Fortiweb

نام استاد:مهندس آذرنژاد

رضایت دانشجویان: 94

زمان برگزاری: 20 دی 1398

دوره Mobile App Pentest

نام استاد:مهندس نمدی

رضایت دانشجویان: 92

زمان برگزاری: 22 آذر 1398

دوره Ethical Hacker

نام استاد:مهندس محسن آذرنژاد

رضایت دانشجویان: 96

زمان برگزاری: 15 آذر 1398

دوره Pentest With kali

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97

زمان برگزاری: 24 آبان 1398

دوره Malware Analysis

نام استاد:مهندس راستی دوست

رضایت دانشجویان: 97

زمان برگزاری: 17 آبان 1398

دوره CISSP

نام استاد:مهندس آذرنژاد

رضایت دانشجویان: 98

زمان برگزاری: 17 آبان 1398

فهرست