دوره های خاص

  1. خانه
  2. دوره های خاص
جمع آوری شواهد و مدارک دیجیتالی از شبکه ،سیستم عامل ها ، نرم افزارهای مختلف و حافظه های موقت و تجزیه  تحلیل آن شواهد در جهت اثبات یا رد یک فرضیه را دیجیتال فارنزیک می گویند در دوره های فارنزیک موسسه نورانت افراد با فارنزیک در لایه های مختلف آشنا می شوند این لایه ها عبارتند از شبکه ، سیستم عامل ، دیتا بیس ، حافظه موقت و موبایل به صورت کامل آشنا می شوند .
فهرست