دوره های SOC

Combine all available options in one Portfolio Grid

  1. خانه
  2. دوره های SOC

آگاهی از وضعیت و رخدادهای که درون یک سازمان رخ می دهد به آن سازمان کمک میکند تا بتواند در مواقع ضروری به حوادث پاسخ درستی دهد . پیاده سازی مرکز عملیات امنیت یا همان SOC بهترین روش برای آگاهی و مانیتور کردن وقایع امنیت شبکه  و در صورت نیاز پاسخی مناسب به آن رخدادها می باشد موسسه نورانت در آموزش دوره های SOC محصولات شرکت HP و Splunk را در بخش های مختلف آموزش می دهد و همچنین آموزش کامل محصول متن باز ELK (Elasticsearch , logstash ,kibana)   از آموزش های دیگر این بخش می باشد

فهرست