توضیح دوره مفاهیم بنیادی و اصلی Splunk

در دوره Splunk Fundamentals 1 نحوه نصب و پیکربندی نرم افزار Splunk Enterprise موضوع این دوره را تشکیل می دهد. این ابزار یکی از مهمترین محصولاتی است که در مراکز عملیات امنیت در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در این دوره سعی می گردد که کلیه اجزای تشکیل دهنده این ابزار را در سطح Basic و در قالب یک آزمایشگاه عملیاتی مبتنی بر دوره Splunk Fundamentals 1 خود شرکت Splunk ارائه گردد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه زمان برگزاری دوره Splunk Fundamentals 1 به لینک زیر مراجعه فرمایید و یا با کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایید.

پیش نیاز دوره

  1. تسلط بر مفاهیم TCP/IP  و لایه های شبکه
  2. LPIC 1
  3. Microsoft Specialist

مخاطبین دوره

  • مدیران و کارشناسان مرکز عملیات امنیت

سرفصل دوره

Section1: Introducing Splunk

Understand the uses of Splunk

 Define Splunk Apps

Learn basic navigation in Splunk

Searching

 Run basic searches

Use autocomplete to help build a search

Set the time range of a search

Identify the contents of search results

Refine searches

Use the timeline

Work with events

Control a search job

Save search results

Using Fields in Searches

Understand fields

Use fields in searches

Use the fields sidebar

Use search modes (fast, verbose, and smart)

Creating Reports and Dashboards

Save a search as a report

Edit reports

Create reports that display statistics (tables)

Create reports that display visualizations (charts)

Create a dashboard

Add a report to a dashboard

Edit a dashboard

Splunk’s Search Language Fundamentals

Understand the search pipeline

Understand search syntax concepts

Use the following commands to perform searches:

tables

rename

fields

dedup

sort

Using Basic Transforming Commands

The top command

The rare command

The stats command

Creating and Using Lookups

Describe lookups

Examine a lookup file example

Create a lookup file and create a lookup definition

Configure an automatic lookup

Use the lookup in searches

Creating Scheduled Reports and Alerts

Describe scheduled reports

Configure scheduled reports

Describe alerts

Create alerts

View fired alerts

شهریه   560,000  تومان

دوره های برگزار شده  : 5

  • مدت دوره :‌16  ساعت

  • پیش نیاز دوره :‌ دوره LPIC1

  • نام مدرک :  Splunk Fundamentals1

  • سطح دوره :‌ میانی

فهرست