مدت دوره: 16ساعت
شهریه: 560,000 تومان
ارائه دهنده: NooraNet
توضیح دوره

دوره مفاهیم بنیادی و اصلی Splunk

نام انگلیسی: Splunk Fundamentals 1

در دوره Splunk Fundamentals 1 نحوه نصب و پیکربندی نرم افزار Splunk Enterprise موضوع این دوره را تشکیل می دهد. این ابزار یکی از مهمترین محصولاتی است که در مراکز عملیات امنیت در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در این دوره سعی می گردد که کلیه اجزای تشکیل دهنده این ابزار را در سطح Basic و در قالب یک آزمایشگاه عملیاتی مبتنی بر دوره Splunk Fundamentals 1 خود شرکت Splunk ارائه گردد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه زمان برگزاری دوره Splunk Fundamentals 1 به لینک زیر مراجعه فرمایید و یا با کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایید.

پیش نیاز دوره
  • تسلط بر مفاهیم TCP/IP  و لایه های شبکه
  • LPIC 1
  • Microsoft Specialist
مخاطبین دوره

مدیران و کارشناسان مرکز عملیات امنیت

سر فصل دوره

Splunk Fundamental 1

Agenda    :

1-       Introducing Splunk

1-1-  Understand the uses of Splunk

1-2-  Define Splunk Apps

1-3-  Learn basic navigation in Splunk

2-      Searching

2-1-  Run basic searches

2-2-  Use autocomplete to help build a search

2-3-  Set the time range of a search

2-4-  Identify the contents of search results

2-5-  Refine searches

2-6-  Use the timeline

2-7-  Work with events

2-8-  Control a search job

2-9-  Save search results

3-      Using Fields in Searches

3-1-  Understand fields

3-2-  Use fields in searches

3-3-  Use the fields sidebar

3-4-  Use search modes (fast, verbose, and smart)

4-      Creating Reports and Dashboards

4-1-  Save a search as a report

4-2-  Edit reports

4-3-  Create reports that display statistics (tables)

4-4-  Create reports that display visualizations (charts)

4-5-  Create a dashboard

4-6-  Add a report to a dashboard

4-7-  Edit a dashboard

5-        Splunk’s Search Language Fundamentals

5-1-  Understand the search pipeline

5-2-  Understand search syntax concepts

5-3-  Use the following commands to perform searches:

5-4-  tables

5-5-  rename

5-6-  fields

5-7-  dedup

5-8-  sort

6-      Using Basic Transforming Commands

6-1-  The top command

6-2-  The rare command

6-3-  The stats command

7-      Creating and Using Lookups

7-1-  Describe lookups 

7-2-  Examine a lookup file example

7-3-  Create a lookup file and create a lookup definition

7-4-  Configure an automatic lookup

7-5-  Use the lookup in searches

8-      Creating Scheduled Reports and Alerts

8-1-  Describe scheduled reports

8-2-  Configure scheduled reports

8-3-  Describe alerts

8-4-  Create alerts

8-5-  View fired alerts

تقویم آموزشی
فهرست